கனவு…

கனவு காணுங்கள் என்று நம் முன்னாள் ஜனாதிபதி
அப்தூள்கலாம் கூறினார்.,
நாடும் மக்களும் எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும்
என தெய்வகவி பாரதி பாடினான்.,
இவர்கள் கூறுவது சாத்தியமா என யான் அறியேன் .;

கனவுகள் , நித்திரையில் தொடங்க
வாழ்வை விடியலில் ஒளிரவைப்பது;
ஞானத்தில் உதித்து  சாதனையில் முடிந்தது;
உள்ளத்தில் தோன்றி உலகையே வெள்பது.

நடக்கும் சம்பவம் முன்பே நடந்தமைப்
ஓல் நம்மென்னம் கூறும்; அதுபோல் இதுவரை
நடந்தமை பல; நம் வாழ்வில் அழை எற்று கொள்ள
நம் அறிவு கனவில் பார்க்கும் நடக்கும் அனைத்தும்
நடந்துள்ளதா?

வரலாற்றில் இது சாத்தியம் என்கிரர் சான்றோற்.,
மதுரை அழியும் என்பதனை பான்டிமாதேவி
தாம் சொப்பனம் கண்டு அஞ்சினாள்,
என்பதை சிலப்பதிகாரம் செப்புகிறது.

கனவு இன்றைய விஞ்ஞானம் பல ஆராய்ச்சிகலை செய்த
வண்ணமுள்ளது, ஆனாலும் அறிய இயலாது
விந்தை கொள்கிறர்.

நம் வீட்டிலுள்ள முதியவர்கள் வரும் காலத்தை
கணிப்ர் என்றார்; பயித்தியம் என்று கேலிக்கை
செய்கிறொம், ஆனால் அவர்களது பற்பல கேள்விகளுக்கு
இன்றைய விஞ்ஞானத்தில் பதில் புலன்படவில்லை.

கனவுகள்
நம்மால் நினைவுக்கொற இயலாதவை.,
நடக்கும் காட்சிகளையோ கண்டமைப்போள்
உணர்வோம்; இதற்க்கென்ன அர்த்தம் முன்
ஜெண்ம நினைவா இல்லை நடப்பதர்கான குறியீடா.
காரணம் என்ன. வினைவோமா…

Lion & Tiger

“The survival of the fittest”
Most Commonly heard in jungle.

Jungles, Which filled with industries and corporate,
Only the fittest survive with some skills and luck.
‘LION & TIGER ‘
Who try to be in the place where they don’t belong?
Who are trying to find the place, where they belong?
Are most likely
Placing a tiger inside a Zoo & transferring
An African lion to Indian jungle

Think
What will happen if tiger & lion
Goes on Head to Head …
But, Passion has the way of changing,
Your life in every possible way you can.
But
While thinking about it LION & TIGER
Are most likely forced to be in the place,
Where they don’t belong and want to be
When the decisions are made by someone other than
YOU … … …!

To survive you have to find a place where you belong
In and Out of you,
Take the words from the people you know
But, ask it again and again within you by you
That might helps in finding where you wish to be …

Valentine Special

Which comes only with special and specific person,
named as the world’s most deadliest weapon;
(You can have handy)
One of the things which is creating and vanishing
most of the life. And also the most
beautiful thing every one of us have
with in our self without knowing or not …

IMAG1092-012

New Year … … …!

Nearly every year,
year come and go ;

But the dream of each human
are still there which refuse to go!

I think more about this
do you think I reach the answer!

Not exactly, but I think I might
for every new year we will take some vow!
Not only in new year but any day
which is special for them!

Or at least once in a life time
we made a vow to our self;
And we don’t insist in breaking it!

According to me;
That might be a changing point of your life,
if you can do it.
Then you might become
what you want to be?

You people may think,
What is he babbling about?
And some of you may say that
is taking vow
changes one person life!
What if I say? Yes.
Also that depends on the Promise
you made to you?
Your dedication and interest
are doing many things …

Now the New Year has begun
2013 is gone, but
2014 is on …

Have a happy new year
and think a bit about
what I told you …

The Painful Tears … … !

A child’s begin to cry ,

it blows like a bullet 

flow through cheeks

reaches the lips ;

In the taste of salt , and

toughed the Flores . . .

 

The tears , pain who had !

shows so week and emotion ,

UN-controllable thoughts make a shake in your life ;

Reverse the direction , gives

a path to have a taste less front 

with hard memories lack in you .

loss your comfort and makes you change . . .

 

Leads you to haven , with hell full present !

Waits for the time to ,

comped the UN-finished task ;

With a broken heart ,by

flowing tears in cheeks . . .

 

The complex and laziness fills your life ;

Makes you to speak and speak !

A huge storm blows in you !

Before sensing the path of vision ;

Makes you hide and week . . .

 

Picks up your confident ,

with no clear goal ;

Confuse you to jump , from 

place to place and struck you .

 

With no way to rid and go ,

but the voice in your silent ;

makes you hear

” NEVER BACK , ‘THE JOURNEY’ BEGIN NOW ;

THERE IS LONG WAY TO END ! “

 

The huge pain ,made you bold ;

Leads to see the change from you ,

pair of eyes with confident ;

With no more drop to flow . . .

 

The PAIN FULL TEARS

BEGIN WITH TEARS , AND

NO MORE ; BUT THE PAIN

IN YOU LIVE AS WOUND ,

UNTIL YOU BURRED TO HEAVEN ” !!! 

The Truth Behind Us . . .

Nothing is permanent . . .

what we have today ,

may get away from us . . .

Unpredictable ” Birth and Death ” ,

yet to be found ;

By a specious or seen . . .

Are we alone ,

yes but know no . . .

Some things around us ,

may or may not be seen by us . . .

 

Well  , let’s say 

” Not sure we are alone ” . . .

Beginning of the galaxy ,

Begins at the big bang ;

It , It may end as it starts . . .

  

Every specious of the planet

have some unique ,

such as survival , love , feeling . . .

  

But , certain  specious ;

Only few have ruled ,

every specious at some period . . .

Are we the one of the specious ; . . .

But is this the beginning ,

or the end . . .

 

In this world we ,

we step a head and think ;

And , created god the

savior of the specious . . .

Which can’t be understand ;

And more confusing to our thought’s ,

which are unpredictable . . .

 

With different culture ;

In different name ,

which have no answer

for many thing’s ;

Like spirit , god , power , . . . 

 

That every thing ,

What we heard is true , . . .

Dark side of the every culture ;

The universal rule ,

Positive – Negative . . .

With enormous power ;

 

Apart from all our innovation . . .

Those , who rules us ;

Plan to do , what to do . . .

We can see , what we need to do ;

At any way . . .

 

Which show us every thing ,

What we need like a dream . . .

 

Which may helps in finding ,

The truth behind life ! “

And ,

Is all ethics are true !

Image

Every Things Love …

Love, mantra of many human 

explore in every thing we like …

Many people ” it’s a waste of time ” ,

the fact , they din’t feel what it is …

” I LOVE _____ ‘ because ‘ I LOVE _____ ” …

Some feel it and the action is reason …

 

Love …

Beautiful thing and creates incurable wound …

Like a life for many people ;

because , every thing started here .;

with some beautiful pain …

 

Around us ,

every things are in love ;

No space, No earth ;

No earth, No five element help us ;

With out element, we are not here …

Every things are in relation;

And ya, love create relation …

so …

Without love, it’s good to be dead man ;

 

Love …

” Like an empty bottle ;

But , it’s not empty ;

No space is empty …

some thing we can feel ;

which is filled with some thing ! ” …

Love is like that ,

its ever were …!

Around you !

Image

DREAM ( Are they True Things To Be Happened In Your Life ) !

Dreams are dreams !

Full of riddle, baffling …

Pleasing feel in a determinate world …

At a profound sleep …

Is it a dream at nap …

Which, resemble an actual thing;

Or, showing the real things …

 

Dream …

Appearing like a mishap in life,

against the rule of cosmos …

Can dream be awaken or awake … !

If it … !   Then resembles,

are mishap truth in life …

But, whats the hidden truth … ?

 

Dream …

Depend on a cosmos fate … ,

in a profound doze … !

Visualizing a thoughts of future;

which change our life … !

Showing the memory of past or past life … !

 

Dream …

Every thing around us …

Life is a dream at doze …

When we wakes dream is a dream … !

At dream every thing is possible …;

In real, many things are impossible … !

 

Dream …

Unforgettable at many times;

But, many times it’s unknowable … !

Any, how ?… ;

pleasing dream , give us joy … !

 Image 

My Dear Child …

My child , gives the 

vision to my life ;

The hope of my mother ,

now in front of my eyes ;

I found she smile ,

Smiles like my mother ;

Ooh ” how beautiful she is ? “

The calm room becomes noisy …

For the first time , I had a 

tears of joy ;

What a beautiful moment ? … 

Suddenly she blinked ;

And began to cry …

A voice with no fear …

It’s like found the treasure

of my life , from dark

to holy light …

The noisy room , now filled

with joy and tears …

Ooh my dear ,

See our life

Image